מע"מ על תמיכות ותשלום פיצויים:
 
קבלת תמיכה או פיצוי מרשויות המדינה יכולה להיות חייבת במע"מ וגם יכולה להיות פטורה ממע"מ בנסיבות מסוימות. יש לבדוק היטב את טיב התמיכה והפיצוי לפני תשלום מע"מ.
 
סעיף 12 א לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו – 1975 (להלן –החוק) קובע :
"תרומה, תמיכה או סיוע אחר (להלן תקבולים) שקיבל עוסק ייחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו.הוראה זו לא תחול על סוגי תקבולים או סוגי עוסקים שקבע שר האוצר."
 
סעיף 3 (א)(1) לתקנות מס ערך מוסף, תשל"ו – 1976 (להלן – התקנות) קובע סוגי תמיכות מתקציב המדינה שאינן חלק "ממחיר" העסקה ועל כן הן פטורות ממע"מ. 
 
כך לדוגמא, מענקי מחקר, סובסידיה למוצרי מזון בסיסיים, מענקים לעידוד השקעות הון בחקלאות על פי חוק וכו' אינם חייבים במע"מ וזאת בהתאם להוראות סעיף 3 א (1) לתקנות.
 
יתרה מכך, גופים מסוימים המקבלים תמיכה פטורים מתשלום מע"מ לרבות, חברות ביטוח אשר נכללות בהגדרת "מוסד כספי" על פי החוק ואינן "עוסק" על פי הגדרתו בחוק,  רשויות מקומיות כמו גם תאגידים על פי חוק שאינם בגדר "עוסק" על פי הגדרתו בחוק, שכן הם נכללים בהגדרת "מלכ"ר" על פי החוק.
 
בנוסף, קיימים תמיכות עבור טובין שהם חייבים במע"מ בשיעור אפס לדג' עבור ירקות ופירות.
 
על כן, חשוב להתייעץ ולבחון היטב את טיב התמיכה, טיב העוסק וטיב הטובין, בטרם משלמים מע"מ בגין תמיכה.
 
כך גם באשר לתשלום מע"מ בגין פיצויים. ככלל, תשלום פיצויים בגין אירוע נזק אינו חייב במס ערך מוסף שכן מדובר במימוש כפוי של נכס ולכאורה ניתקת הזיקה, הנמצאת ביסוד החיוב במס, בין קבלת התשלום לבין פעילותו של העוסק (כך נקבע בע"א 1694/92 חברת אול שירותים נ' גבריאל מושיץ וכך גם לפי סברתו של פרופ' יורן, היבטי מס בפיצויי נזיקין). במקרה של פיצוי, העוסק לא קיבל "ערך מוסף" בעד הנכס שניזוק, ומימוש כפוי של נכס אינו בגדר "מכר" על פי החוק. כל זאת, כל עוד מדובר בפיצוי אשר חושב על בסיס ערך הנכס הניזוק (עלויות ייצור) ואינו כולל מרכיב של אובדן רווח. במקרה של פיצוי שיש בו מרכיב של אובדן רווח, מקבל ה "עוסק" ערך מוסף בגין הנזק שניזוק ובגין הערך המוסף הוא חייב, לכאורה, בתשלום מע"מ. במילים פשוטות : פיצוי שיש בו לאפשר לניזוק רכישת נכס חלופי אינו חייב במע"מ (מע"מ ישולם בגין מכירת הנכס החלופי). לעומת זאת, פיצוי שיש בו לאפשר לניזוק רכישת נכס חלופי וכן משאיר בידיו רווח (אותו רווח שהיה מקבל אילו מכר את הנכס אילולא ניזוק), הרי שבמקרה כזה הפיצוי חייב במע"מ, שכן במקרה כזה אין עוד ניתוק של הזיקה בין קבלת התשלום לבין פעילותו של העוסק.
 
על כן, חשוב לבדוק בכל מקרה של קבלת תמיכה או פיצוי מרשויות המדינה האם התקבול חייב במע"מ או לא.
 
לייבסיטי - בניית אתרים